Call of Duty Esports Wiki
Advertisement
veLVelocity eSportslogo std.png vs. Logo std.pngCYBO
Team Player Pick
Velocity eSportslogo std.png Mochila Scythe Icon.png Scythe
Velocity eSportslogo std.png eGo Heat Wave Icon.png Heat Wave
Velocity eSportslogo std.png LlamaGod Gravity Spikes Icon.png Gravity Spikes
Velocity eSportslogo std.png Examples Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Logo std.png Mac Scythe Icon.png Scythe
Logo std.png Believe Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Logo std.png Shahamz Heat Wave Icon.png Heat Wave
Logo std.png Kizzle Gravity Spikes Icon.png Gravity Spikes
veLVelocity eSportslogo std.png vs. Logo std.pngCYBO
Team Player Pick
Velocity eSportslogo std.png Examples Psychosis Icon.png Psychosis
Velocity eSportslogo std.png LlamaGod Scythe Icon.png Scythe
Velocity eSportslogo std.png Mochila Annihilator Icon.png Annihilator
Velocity eSportslogo std.png eGo Heat Wave Icon.png Heat Wave
Logo std.png Shahamz Annihilator Icon.png Annihilator
Logo std.png Believe Vision Pulse Icon.png Vision Pulse
Logo std.png Kizzle Heat Wave Icon.png Heat Wave
Logo std.png Mac Scythe Icon.png Scythe


TLTeam Liquidlogo std.png vs. Logo std.pngDETO
Team Player Pick
Team Liquidlogo std.png Apathy War Machine Icon.png War Machine
Team Liquidlogo std.png StuDyy Scythe Icon.png Scythe
Team Liquidlogo std.png Burnsoff Active Camo Icon.png Active Camo
Team Liquidlogo std.png MerK Purifier Icon.png Purifier
Logo std.png LiloSWEG Purifier Icon.png Purifier
Logo std.png Meech War Machine Icon.png War Machine
Logo std.png Dools Scythe Icon.png Scythe
Logo std.png Sitch Active Camo Icon.png Active Camo
TLTeam Liquidlogo std.png vs. Logo std.pngDETO
Team Player Pick
Team Liquidlogo std.png MerK Annihilator Icon.png Annihilator
Team Liquidlogo std.png Apathy Psychosis Icon.png Psychosis
Team Liquidlogo std.png StuDyy Scythe Icon.png Scythe
Team Liquidlogo std.png Burnsoff Heat Wave Icon.png Heat Wave
Logo std.png Dools Scythe Icon.png Scythe
Logo std.png Sitch Tempest Icon.png Tempest
Logo std.png LiloSWEG Heat Wave Icon.png Heat Wave
Logo std.png Meech Annihilator Icon.png Annihilator


WISEWise Gaminglogo std.png vs. Broken Alliancelogo std.pngBxA
Team Player Pick
Wise Gaminglogo std.png DJaXX Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Wise Gaminglogo std.png RaysOfGamma Active Camo Icon.png Active Camo
Wise Gaminglogo std.png Mystic Scythe Icon.png Scythe
Wise Gaminglogo std.png Jitter Annihilator Icon.png Annihilator
Broken Alliancelogo std.png KlinK Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Broken Alliancelogo std.png Plezia Purifier Icon.png Purifier
Broken Alliancelogo std.png Magsy Heat Wave Icon.png Heat Wave
Broken Alliancelogo std.png bPeen Scythe Icon.png Scythe
WISEWise Gaminglogo std.png vs. Broken Alliancelogo std.pngBxA
Team Player Pick
Wise Gaminglogo std.png RaysOfGamma Vision Pulse Icon.png Vision Pulse
Wise Gaminglogo std.png Jitter Annihilator Icon.png Annihilator
Wise Gaminglogo std.png DJaXX Psychosis Icon.png Psychosis
Wise Gaminglogo std.png Mystic Scythe Icon.png Scythe
Broken Alliancelogo std.png KlinK Psychosis Icon.png Psychosis
Broken Alliancelogo std.png Magsy Heat Wave Icon.png Heat Wave
Broken Alliancelogo std.png bPeen Scythe Icon.png Scythe
Broken Alliancelogo std.png Plezia Annihilator Icon.png Annihilator


C9Cloud9logo std.png vs. Team Liquidlogo std.pngTL
Team Player Pick
Cloud9logo std.png CaLiFa Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Cloud9logo std.png SinfuL Purifier Icon.png Purifier
Cloud9logo std.png KiLLa Scythe Icon.png Scythe
Cloud9logo std.png Accuracy Heat Wave Icon.png Heat Wave
Team Liquidlogo std.png Apathy Purifier Icon.png Purifier
Team Liquidlogo std.png MerK Active Camo Icon.png Active Camo
Team Liquidlogo std.png StuDyy Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Team Liquidlogo std.png Burnsoff Scythe Icon.png Scythe
C9Cloud9logo std.png vs. Team Liquidlogo std.pngTL
Team Player Pick
Cloud9logo std.png CaLiFa Heat Wave Icon.png Heat Wave
Cloud9logo std.png Accuracy Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Cloud9logo std.png SinfuL Annihilator Icon.png Annihilator
Cloud9logo std.png [[]] Scythe Icon.png Scythe
Team Liquidlogo std.png Burnsoff Annihilator Icon.png Annihilator
Team Liquidlogo std.png Apathy Scythe Icon.png Scythe
Team Liquidlogo std.png MerK Active Camo Icon.png Active Camo
Team Liquidlogo std.png StuDyy Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
C9Cloud9logo std.png vs. Team Liquidlogo std.pngTL
Team Player Pick
Cloud9logo std.png SinfuL Heat Wave Icon.png Heat Wave
Cloud9logo std.png KiLLa Glitch Icon.png Glitch
Cloud9logo std.png Accuracy Psychosis Icon.png Psychosis
Cloud9logo std.png CaLiFa Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Team Liquidlogo std.png Burnsoff Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Team Liquidlogo std.png MerK Overdrive Icon.png Overdrive
Team Liquidlogo std.png StuDyy Active Camo Icon.png Active Camo
Team Liquidlogo std.png Apathy Heat Wave Icon.png Heat Wave


E6 GEnigma6 Goldlogo std.png vs. Team Liquidlogo std.pngTL
Team Player Pick
Enigma6 Goldlogo std.png Dedo Active Camo Icon.png Active Camo
Enigma6 Goldlogo std.png SiLLY Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Enigma6 Goldlogo std.png Swarley Purifier Icon.png Purifier
Enigma6 Goldlogo std.png Assault Scythe Icon.png Scythe
Team Liquidlogo std.png StuDyy Scythe Icon.png Scythe
Team Liquidlogo std.png Burnsoff Heat Wave Icon.png Heat Wave
Team Liquidlogo std.png MerK Purifier Icon.png Purifier
Team Liquidlogo std.png Apathy Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
E6 GEnigma6 Goldlogo std.png vs. Team Liquidlogo std.pngTL
Team Player Pick
Enigma6 Goldlogo std.png SiLLY Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Enigma6 Goldlogo std.png Assault Scythe Icon.png Scythe
Enigma6 Goldlogo std.png Swarley Heat Wave Icon.png Heat Wave
Enigma6 Goldlogo std.png Dedo Psychosis Icon.png Psychosis
Team Liquidlogo std.png StuDyy Scythe Icon.png Scythe
Team Liquidlogo std.png MerK Vision Pulse Icon.png Vision Pulse
Team Liquidlogo std.png Burnsoff Heat Wave Icon.png Heat Wave
Team Liquidlogo std.png Apathy Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor


RIZELogo std.png vs. Cloud9logo std.pngC9
Team Player Pick
Logo std.png Rouge Annihilator Icon.png Annihilator
Logo std.png Valor Scythe Icon.png Scythe
Logo std.png Njoi Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Logo std.png RJay Vision Pulse Icon.png Vision Pulse
Cloud9logo std.png CaLiFa Purifier Icon.png Purifier
Cloud9logo std.png KiLLa Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Cloud9logo std.png Accuracy Scythe Icon.png Scythe
Cloud9logo std.png SinfuL Heat Wave Icon.png Heat Wave
RIZELogo std.png vs. Cloud9logo std.pngC9
Team Player Pick
Logo std.png Valor Scythe Icon.png Scythe
Logo std.png Rouge Annihilator Icon.png Annihilator
Logo std.png Njoi Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Logo std.png RJay Psychosis Icon.png Psychosis
Cloud9logo std.png Accuracy Scythe Icon.png Scythe
Cloud9logo std.png SinfuL Tempest Icon.png Tempest
Cloud9logo std.png KiLLa Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Cloud9logo std.png CaLiFa Annihilator Icon.png Annihilator
RIZELogo std.png vs. Cloud9logo std.pngC9
Team Player Pick
Logo std.png Valor Glitch Icon.png Glitch
Logo std.png Rogue Active Camo Icon.png Active Camo
Logo std.png Njoi Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Logo std.png RJay Vision Pulse Icon.png Vision Pulse
Cloud9logo std.png CaLiFa Vision Pulse Icon.png Vision Pulse
Cloud9logo std.png KiLLa Overdrive Icon.png Overdrive
Cloud9logo std.png SinfuL Kinetic Armor Icon.png Kinetic Armor
Cloud9logo std.png Accuracy Active Camo Icon.png Active Camo


Advertisement