Call of Duty Esports Wiki
Advertisement
veLVelocity eSportslogo std vs. Logo stdCYBO
Team Pick
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Velocity eSportslogo std Ban Counter-UAV Icon Counter-UAV
Logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Velocity eSportslogo std Ban Concussion Icon Concussion
Logo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Velocity eSportslogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Logo std Ban Smoke Screen Icon Smoke Screen
Velocity eSportslogo std Ban Purifier Icon Purifier
veLVelocity eSportslogo std vs. Logo stdCYBO
Team Pick
Logo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Velocity eSportslogo std Ban Counter-UAV Icon Counter-UAV
Logo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Velocity eSportslogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Logo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Velocity eSportslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Logo std Ban Concussion Icon Concussion
Velocity eSportslogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor


TLTeam Liquidlogo std vs. Logo stdDETO
Team Pick
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Liquidlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Team Liquidlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Liquidlogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Logo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Team Liquidlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Logo std Ban Semtex Icon Semtex
TLTeam Liquidlogo std vs. Logo stdDETO
Team Pick
Team Liquidlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Logo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team Liquidlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Liquidlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Logo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Team Liquidlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Logo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor


WISEWise Gaminglogo std vs. Broken Alliancelogo stdBxA
Team Pick
Wise Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
Broken Alliancelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Broken Alliancelogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Wise Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Broken Alliancelogo std Ban Vesper Icon Vesper
Wise Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Wise Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Broken Alliancelogo std Ban Counter-UAV Icon Counter-UAV
WISEWise Gaminglogo std vs. Broken Alliancelogo stdBxA
Team Pick
Wise Gaminglogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Broken Alliancelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Wise Gaminglogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Broken Alliancelogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Wise Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
Broken Alliancelogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Wise Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Broken Alliancelogo std Ban Counter-UAV Icon Counter-UAV


C9Cloud9logo std vs. Team Liquidlogo stdTL
Team Pick
Cloud9logo std Protect Stock Icon Stock
Team Liquidlogo std Protect Afterburner Icon Afterburner
Cloud9logo std Ban Perk 1 Greed Icon Perk 1 Greed
Team Liquidlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Team Liquidlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Cloud9logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Liquidlogo std Ban Concussion Icon Concussion
C9Cloud9logo std vs. Team Liquidlogo stdTL
Team Pick
Cloud9logo std Protect Stock Icon Stock
Team Liquidlogo std Protect Afterburner Icon Afterburner
Cloud9logo std Ban Perk 1 Greed Icon Perk 1 Greed
Team Liquidlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Team Liquidlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Cloud9logo std Protect Concussion Icon Concussion
Cloud9logo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team Liquidlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
C9Cloud9logo std vs. Team Liquidlogo stdTL
Team Pick
Cloud9logo std Protect Stock Icon Stock
Team Liquidlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Cloud9logo std Protect Concussion Icon Concussion
Team Liquidlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Liquidlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Ban Overkill Icon Overkill
Cloud9logo std Ban MR6 Icon MR6
Team Liquidlogo std Ban L-CAR 9 Icon L-CAR 9


E6.GEnigma6 Goldlogo std vs. Team Liquidlogo stdTL
Team Pick
Enigma6 Goldlogo std Ban Stock Icon Stock
Team Liquidlogo std Protect Afterburner Icon Afterburner
Enigma6 Goldlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Team Liquidlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Liquidlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Enigma6 Goldlogo std Ban M8A7 Icon M8A7
Team Liquidlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Enigma6 Goldlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
E6.GEnigma6 Goldlogo std vs. Team Liquidlogo stdTL
Team Pick
Enigma6 Goldlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Team Liquidlogo std Protect M8A7 Icon M8A7
Team Liquidlogo std Protect Afterburner Icon Afterburner
Enigma6 Goldlogo std Ban Smoke Screen Icon Smoke Screen
Team Liquidlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Enigma6 Goldlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team Liquidlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Enigma6 Goldlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo


RIZELogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Pick
Logo std Ban Vesper Icon Vesper
Cloud9logo std Ban Perk 1 Greed Icon Perk 1 Greed
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Cloud9logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Protect Concussion Icon Concussion
Logo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Logo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Cloud9logo std Ban HC-XD Icon HC-XD
RIZELogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Pick
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Cloud9logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Logo std Ban Vesper Icon Vesper
Logo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Cloud9logo std Ban Perk 1 Greed Icon Perk 1 Greed
Logo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Cloud9logo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
RIZELogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Pick
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Cloud9logo std Ban Perk 3 Greed Icon Perk 3 Greed
Logo std Ban Vesper Icon Vesper
Cloud9logo std Ban Overkill Icon Overkill
Logo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
Cloud9logo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Cloud9logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Logo std Ban Sheiva Icon Sheiva


Advertisement