Call of Duty Esports Wiki
Advertisement
[]
Aug 10th
ELVElevatelogo std 0 0 FaZe Clanlogo stdFaZe
TCMTCM-Gaminglogo std 0 0 ISolation eSportslogo stdiSo
EPSIEpsilon Esports NAlogo std 0 0 Logo stdDNL
tKTeam Kaliberlogo std 0 0 Rise Nationlogo stdRISE
[]
Aug 11th
OGOpTic Gaminglogo std 0 0 FaZe Clanlogo stdFaZe
iSoISolation eSportslogo std 0 0 Team Envylogo stdENVY
DNLLogo std 0 0 TCM-Gaminglogo stdTCM
EPSIEpsilon Esports NAlogo std 0 0 Orbitlogo stdORB
[]
Aug 12th
iSoISolation eSportslogo std 0 0 Team Kaliberlogo stdtK
ENVYTeam Envylogo std 0 0 Elevatelogo stdELV
ORBOrbitlogo std 0 0 OpTic Nationlogo stdON
FaZeFaZe Clanlogo std 0 0 Epsilon Esports NAlogo stdEPSI
[]
Aug 13th
RISERise Nationlogo std 0 0 OpTic Nationlogo stdON
OGOpTic Gaminglogo std 0 0 TCM-Gaminglogo stdTCM
ELVElevatelogo std 0 0 Logo stdDNL
ENVYTeam Envylogo std 0 0 Team Kaliberlogo stdtK
Advertisement