Call of Duty Esports Wiki
Advertisement

Day 1[]

TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Player Pick
TSMlogo std Whea7s Tempest Icon Tempest
TSMlogo std ColeChan Active Camo Icon Active Camo
TSMlogo std Ivy Annihilator Icon Annihilator
TSMlogo std Pacman Scythe Icon Scythe
100 Thieveslogo std Examples Active Camo Icon Active Camo
100 Thieveslogo std Johnny Scythe Icon Scythe
100 Thieveslogo std Royalty Tempest Icon Tempest
100 Thieveslogo std Nelson Purifier Icon Purifier
TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Player Pick
TSMlogo std Ivy Psychosis Icon Psychosis
TSMlogo std Whea7s Heat Wave Icon Heat Wave
TSMlogo std Pacman Glitch Icon Glitch
TSMlogo std ColeChan Active Camo Icon Active Camo
100 Thieveslogo std Nelson Glitch Icon Glitch
100 Thieveslogo std Royalty Psychosis Icon Psychosis
100 Thieveslogo std Examples Active Camo Icon Active Camo
100 Thieveslogo std Johnny Heat Wave Icon Heat Wave
TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Player Pick
TSMlogo std ColeChan Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
TSMlogo std Ivy Heat Wave Icon Heat Wave
TSMlogo std Whea7s Scythe Icon Scythe
TSMlogo std Pacman Annihilator Icon Annihilator
100 Thieveslogo std Nelson Heat Wave Icon Heat Wave
100 Thieveslogo std Examples Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
100 Thieveslogo std Johnny Scythe Icon Scythe
100 Thieveslogo std Royalty Tempest Icon Tempest
TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Player Pick
TSMlogo std Ivy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
TSMlogo std ColeChan Tempest Icon Tempest
TSMlogo std Whea7s Scythe Icon Scythe
TSMlogo std Pacman Annihilator Icon Annihilator
100 Thieveslogo std Johnny Scythe Icon Scythe
100 Thieveslogo std Nelson Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
100 Thieveslogo std Examples Vision Pulse Icon Vision Pulse
100 Thieveslogo std Royalty Tempest Icon Tempest
TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Player Pick
TSMlogo std Whea7s Glitch Icon Glitch
TSMlogo std ColeChan Active Camo Icon Active Camo
TSMlogo std Pacman Overdrive Icon Overdrive
TSMlogo std Ivy Psychosis Icon Psychosis
100 Thieveslogo std Examples Overdrive Icon Overdrive
100 Thieveslogo std Royalty Psychosis Icon Psychosis
100 Thieveslogo std Johnny Active Camo Icon Active Camo
100 Thieveslogo std Nelson Glitch Icon Glitch


C9Cloud9logo std vs. Dream Teamlogo stddT
Team Player Pick
Cloud9logo std Llama Heat Wave Icon Heat Wave
Cloud9logo std Happy Scythe Icon Scythe
Cloud9logo std Havok Active Camo Icon Active Camo
Cloud9logo std Mochila Annihilator Icon Annihilator
Dream Teamlogo std Sender Tempest Icon Tempest
Dream Teamlogo std Chino Scythe Icon Scythe
Dream Teamlogo std Diabolic Heat Wave Icon Heat Wave
Dream Teamlogo std KiLLa Active Camo Icon Active Camo
C9Cloud9logo std vs. Dream Teamlogo stddT
Team Player Pick
Cloud9logo std Havok Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Cloud9logo std Llama Heat Wave Icon Heat Wave
Cloud9logo std Happy Active Camo Icon Active Camo
Cloud9logo std Mochila Overdrive Icon Overdrive
Dream Teamlogo std Diabolic Heat Wave Icon Heat Wave
Dream Teamlogo std Chino Active Camo Icon Active Camo
Dream Teamlogo std KiLLa Glitch Icon Glitch
Dream Teamlogo std Sender Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
C9Cloud9logo std vs. Dream Teamlogo stddT
Team Player Pick
Cloud9logo std Mochila Annihilator Icon Annihilator
Cloud9logo std Llama Heat Wave Icon Heat Wave
Cloud9logo std Happy Scythe Icon Scythe
Cloud9logo std Havok Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Dream Teamlogo std KiLLa Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Dream Teamlogo std Diabolic Heat Wave Icon Heat Wave
Dream Teamlogo std Chino Scythe Icon Scythe
Dream Teamlogo std Sender Tempest Icon Tempest


LGLuminosity Gaminglogo std vs. FaZe Clanlogo stdFaZe
Team Player Pick
Luminosity Gaminglogo std StuDyy Active Camo Icon Active Camo
Luminosity Gaminglogo std Saints Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std Replays Tempest Icon Tempest
Luminosity Gaminglogo std TeePee Heat Wave Icon Heat Wave
FaZe Clanlogo std Attach Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
FaZe Clanlogo std ZooMaa Active Camo Icon Active Camo
FaZe Clanlogo std Enable Heat Wave Icon Heat Wave
FaZe Clanlogo std Clayster Scythe Icon Scythe
LGLuminosity Gaminglogo std vs. FaZe Clanlogo stdFaZe
Team Player Pick
Luminosity Gaminglogo std StuDyy Overdrive Icon Overdrive
Luminosity Gaminglogo std Saints Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std Replays Psychosis Icon Psychosis
Luminosity Gaminglogo std TeePee Vision Pulse Icon Vision Pulse
FaZe Clanlogo std Enable Psychosis Icon Psychosis
FaZe Clanlogo std Clayster Vision Pulse Icon Vision Pulse
FaZe Clanlogo std ZooMaa Overdrive Icon Overdrive
FaZe Clanlogo std Attach Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
LGLuminosity Gaminglogo std vs. FaZe Clanlogo stdFaZe
Team Player Pick
Luminosity Gaminglogo std Replays Tempest Icon Tempest
Luminosity Gaminglogo std Saints Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std StuDyy Scythe Icon Scythe
Luminosity Gaminglogo std TeePee Heat Wave Icon Heat Wave
FaZe Clanlogo std ZooMaa Scythe Icon Scythe
FaZe Clanlogo std Attach Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
FaZe Clanlogo std Enable Heat Wave Icon Heat Wave
FaZe Clanlogo std Clayster Tempest Icon Tempest


ENVYTeam Envylogo std vs. Elevatelogo stdELV
Team Player Pick
Team Envylogo std JKap Active Camo Icon Active Camo
Team Envylogo std Apathy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std SlasheR Scythe Icon Scythe
Team Envylogo std John Heat Wave Icon Heat Wave
Elevatelogo std AquA Scythe Icon Scythe
Elevatelogo std Nagafen Active Camo Icon Active Camo
Elevatelogo std Remy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Elevatelogo std Faccento Heat Wave Icon Heat Wave
ENVYTeam Envylogo std vs. Elevatelogo stdELV
Team Player Pick
Team Envylogo std John Heat Wave Icon Heat Wave
Team Envylogo std JKap Psychosis Icon Psychosis
Team Envylogo std Apathy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std SlasheR Active Camo Icon Active Camo
Elevatelogo std Remy Heat Wave Icon Heat Wave
Elevatelogo std AquA Psychosis Icon Psychosis
Elevatelogo std Nagafen Active Camo Icon Active Camo
Elevatelogo std Faccento Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
ENVYTeam Envylogo std vs. Elevatelogo stdELV
Team Player Pick
Team Envylogo std John Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std JKap Tempest Icon Tempest
Team Envylogo std SlasheR Scythe Icon Scythe
Team Envylogo std Apathy Heat Wave Icon Heat Wave
Elevatelogo std Faccento Heat Wave Icon Heat Wave
Elevatelogo std AquA Scythe Icon Scythe
Elevatelogo std Nagafen Tempest Icon Tempest
Elevatelogo std Remy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor


coLCompLexity Gaminglogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Player Pick
CompLexity Gaminglogo std Goonjar Scythe Icon Scythe
CompLexity Gaminglogo std MiRx Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
CompLexity Gaminglogo std NAMELESS Tempest Icon Tempest
CompLexity Gaminglogo std Ricky Heat Wave Icon Heat Wave
H2k-Gaminglogo std LegaL Heat Wave Icon Heat Wave
H2k-Gaminglogo std FEARS Scythe Icon Scythe
H2k-Gaminglogo std FeLonY Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std Lacefield Tempest Icon Tempest
coLCompLexity Gaminglogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Player Pick
CompLexity Gaminglogo std MiRx Active Camo Icon Active Camo
CompLexity Gaminglogo std Ricky Heat Wave Icon Heat Wave
CompLexity Gaminglogo std Goonjar Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
CompLexity Gaminglogo std NAMELESS Overdrive Icon Overdrive
H2k-Gaminglogo std FEARS Glitch Icon Glitch
H2k-Gaminglogo std Lacefield Heat Wave Icon Heat Wave
H2k-Gaminglogo std LegaL Active Camo Icon Active Camo
H2k-Gaminglogo std FeLonY Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
coLCompLexity Gaminglogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Player Pick
CompLexity Gaminglogo std NAMELESS Annihilator Icon Annihilator
CompLexity Gaminglogo std Ricky Heat Wave Icon Heat Wave
CompLexity Gaminglogo std MiRx Active Camo Icon Active Camo
CompLexity Gaminglogo std Goonjar Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std FEARS Annihilator Icon Annihilator
H2k-Gaminglogo std Lacefield Heat Wave Icon Heat Wave
H2k-Gaminglogo std LegaL Active Camo Icon Active Camo
H2k-Gaminglogo std FeLonY Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
coLCompLexity Gaminglogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Player Pick
CompLexity Gaminglogo std Ricky Active Camo Icon Active Camo
CompLexity Gaminglogo std MiRx Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
CompLexity Gaminglogo std Goonjar Scythe Icon Scythe
CompLexity Gaminglogo std NAMELESS Annihilator Icon Annihilator
H2k-Gaminglogo std LegaL Active Camo Icon Active Camo
H2k-Gaminglogo std Lacefield Psychosis Icon Psychosis
H2k-Gaminglogo std FeLonY Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std FEARS Scythe Icon Scythe

Day 2[]

100T100 Thieveslogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Player Pick
100 Thieveslogo std Nelson Purifier Icon Purifier
100 Thieveslogo std Examples Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
100 Thieveslogo std Johnny Scythe Icon Scythe
100 Thieveslogo std Royalty Tempest Icon Tempest
Cloud9logo std Llama Heat Wave Icon Heat Wave
Cloud9logo std Havok Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Cloud9logo std Mochila Scythe Icon Scythe
Cloud9logo std Happy Purifier Icon Purifier
100T100 Thieveslogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Player Pick
100 Thieveslogo std Nelson Glitch Icon Glitch
100 Thieveslogo std Royalty Psychosis Icon Psychosis
100 Thieveslogo std Johnny Active Camo Icon Active Camo
100 Thieveslogo std Examples Vision Pulse Icon Vision Pulse
Cloud9logo std Mochila Overdrive Icon Overdrive
Cloud9logo std Happy Active Camo Icon Active Camo
Cloud9logo std Llama Vision Pulse Icon Vision Pulse
Cloud9logo std Havok Psychosis Icon Psychosis
100T100 Thieveslogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Player Pick
100 Thieveslogo std Llama Heat Wave Icon Heat Wave
100 Thieveslogo std Happy Scythe Icon Scythe
100 Thieveslogo std Havok Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
100 Thieveslogo std Mochila Annihilator Icon Annihilator
Cloud9logo std Royalty Tempest Icon Tempest
Cloud9logo std Nelson Heat Wave Icon Heat Wave
Cloud9logo std Johnny Scythe Icon Scythe
Cloud9logo std Examples Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
100T100 Thieveslogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Player Pick
100 Thieveslogo std Royalty Tempest Icon Tempest
100 Thieveslogo std Johnny Scythe Icon Scythe
100 Thieveslogo std Examples Active Camo Icon Active Camo
100 Thieveslogo std Nelson Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Cloud9logo std Havok Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Cloud9logo std Mochila Annihilator Icon Annihilator
Cloud9logo std Happy Active Camo Icon Active Camo
Cloud9logo std Llama Heat Wave Icon Heat Wave


ELVElevatelogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Player Pick
Elevatelogo std Faccento Active Camo Icon Active Camo
Elevatelogo std AquA Scythe Icon Scythe
Elevatelogo std Nagafen Tempest Icon Tempest
Elevatelogo std Remy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std LegaL Active Camo Icon Active Camo
H2k-Gaminglogo std FEARS Scythe Icon Scythe
H2k-Gaminglogo std FeLonY Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std Lacefield Purifier Icon Purifier
ELVElevatelogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Player Pick
Elevatelogo std Remy Heat Wave Icon Heat Wave
Elevatelogo std Faccento Overdrive Icon Overdrive
Elevatelogo std AquA Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Elevatelogo std Nagafen Active Camo Icon Active Camo
H2k-Gaminglogo std LegaL Active Camo Icon Active Camo
H2k-Gaminglogo std Lacefield Heat Wave Icon Heat Wave
H2k-Gaminglogo std FeLonY Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std FEARS Glitch Icon Glitch
ELVElevatelogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Player Pick
Elevatelogo std AquA Scythe Icon Scythe
Elevatelogo std Remy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Elevatelogo std Nagafen Active Camo Icon Active Camo
Elevatelogo std Faccento Heat Wave Icon Heat Wave
H2k-Gaminglogo std Lacefield Heat Wave Icon Heat Wave
H2k-Gaminglogo std LegaL Active Camo Icon Active Camo
H2k-Gaminglogo std FeLonY Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std FEARS Scythe Icon Scythe
ELVElevatelogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Player Pick
Elevatelogo std AquA Scythe Icon Scythe
Elevatelogo std Faccento Heat Wave Icon Heat Wave
Elevatelogo std Nagafen Vision Pulse Icon Vision Pulse
Elevatelogo std Remy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std FEARS Annihilator Icon Annihilator
H2k-Gaminglogo std FeLonY Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
H2k-Gaminglogo std LegaL Scythe Icon Scythe
H2k-Gaminglogo std Lacefield Heat Wave Icon Heat Wave


OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Player Pick
OpTic Gaminglogo std FormaL Scythe Icon Scythe
OpTic Gaminglogo std Crimsix Active Camo Icon Active Camo
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
OpTic Gaminglogo std Scump Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std JKap Active Camo Icon Active Camo
Team Envylogo std Slasher Scythe Icon Scythe
Team Envylogo std Apathy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std John Heat Wave Icon Heat Wave
OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Player Pick
OpTic Gaminglogo std Scump Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
OpTic Gaminglogo std Crimsix Vision Pulse Icon Vision Pulse
OpTic Gaminglogo std FormaL Active Camo Icon Active Camo
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
Team Envylogo std JKap Psychosis Icon Psychosis
Team Envylogo std John Heat Wave Icon Heat Wave
Team Envylogo std Apathy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std SlasheR Active Camo Icon Active Camo
OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Player Pick
OpTic Gaminglogo std FormaL Scythe Icon Scythe
OpTic Gaminglogo std Crimsix Vision Pulse Icon Vision Pulse
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
OpTic Gaminglogo std Scump Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std JKap Tempest Icon Tempest
Team Envylogo std John Heat Wave Icon Heat Wave
Team Envylogo std Apathy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std SlasheR Scythe Icon Scythe
OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Player Pick
OpTic Gaminglogo std Scump Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
OpTic Gaminglogo std Crimsix Psychosis Icon Psychosis
OpTic Gaminglogo std FormaL Scythe Icon Scythe
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
Team Envylogo std Apathy Active Camo Icon Active Camo
Team Envylogo std JKap Heat Wave Icon Heat Wave
Team Envylogo std John Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std SlasheR Scythe Icon Scythe
OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Player Pick
OpTic Gaminglogo std FormaL Active Camo Icon Active Camo
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
OpTic Gaminglogo std Scump Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
OpTic Gaminglogo std Crimsix Vision Pulse Icon Vision Pulse
Team Envylogo std JKap Psychosis Icon Psychosis
Team Envylogo std Apathy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Envylogo std John Heat Wave Icon Heat Wave
Team Envylogo std SlasheR Active Camo Icon Active Camo


FaZeFaZe Clanlogo std vs. CompLexity Gaminglogo stdcoL
Team Player Pick
FaZe Clanlogo std Clayster Tempest Icon Tempest
FaZe Clanlogo std Enable Active Camo Icon Active Camo
FaZe Clanlogo std Attach Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
FaZe Clanlogo std ZooMaa Scythe Icon Scythe
CompLexity Gaminglogo std Ricky Purifier Icon Purifier
CompLexity Gaminglogo std NAMELESS Active Camo Icon Active Camo
CompLexity Gaminglogo std MiRx Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
CompLexity Gaminglogo std Goonjar Scythe Icon Scythe
FaZeFaZe Clanlogo std vs. CompLexity Gaminglogo stdcoL
Team Player Pick
FaZe Clanlogo std Attach Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
FaZe Clanlogo std Clayster Vision Pulse Icon Vision Pulse
FaZe Clanlogo std ZooMaa Active Camo Icon Active Camo
FaZe Clanlogo std Enable Heat Wave Icon Heat Wave
CompLexity Gaminglogo std Ricky Heat Wave Icon Heat Wave
CompLexity Gaminglogo std Goonjar Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
CompLexity Gaminglogo std MiRx Active Camo Icon Active Camo
CompLexity Gaminglogo std NAMELESS Overdrive Icon Overdrive
FaZeFaZe Clanlogo std vs. CompLexity Gaminglogo stdcoL
Team Player Pick
FaZe Clanlogo std Enable Heat Wave Icon Heat Wave
FaZe Clanlogo std ZooMaa Scythe Icon Scythe
FaZe Clanlogo std Clayster Tempest Icon Tempest
FaZe Clanlogo std Attach Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
CompLexity Gaminglogo std MiRx Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
CompLexity Gaminglogo std Ricky Heat Wave Icon Heat Wave
CompLexity Gaminglogo std Goonjar Scythe Icon Scythe
CompLexity Gaminglogo std NAMELESS Tempest Icon Tempest


TSMTSMlogo std vs. Rise Nationlogo stdRISE
Team Player Pick
TSMlogo std ColeChan Active Camo Icon Active Camo
TSMlogo std Pacman Tempest Icon Tempest
TSMlogo std Ivy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
TSMlogo std Whea7s Purifier Icon Purifier
Rise Nationlogo std Octane Scythe Icon Scythe
Rise Nationlogo std Loony Purifier Icon Purifier
Rise Nationlogo std Classic Active Camo Icon Active Camo
Rise Nationlogo std Slacked Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
TSMTSMlogo std vs. Rise Nationlogo stdRISE
Team Player Pick
TSMlogo std Pacman Overdrive Icon Overdrive
TSMlogo std Ivy Psychosis Icon Psychosis
TSMlogo std Whea7s Heat Wave Icon Heat Wave
TSMlogo std ColeChan Active Camo Icon Active Camo
Rise Nationlogo std Slacked Heat Wave Icon Heat Wave
Rise Nationlogo std Octane Vision Pulse Icon Vision Pulse
Rise Nationlogo std Loony Overdrive Icon Overdrive
Rise Nationlogo std Classic Active Camo Icon Active Camo
TSMTSMlogo std vs. Rise Nationlogo stdRISE
Team Player Pick
TSMlogo std Whea7s Scythe Icon Scythe
TSMlogo std Ivy Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
TSMlogo std ColeChan Active Camo Icon Active Camo
TSMlogo std Pacman Tempest Icon Tempest
Rise Nationlogo std Slacked Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Rise Nationlogo std Octane Tempest Icon Tempest
Rise Nationlogo std Loony Overdrive Icon Overdrive
Rise Nationlogo std Classic Active Camo Icon Active Camo

Day 3[]

dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Player Pick
Dream Teamlogo std Chino Purifier Icon Purifier
Dream Teamlogo std Sender Scythe Icon Scythe
Dream Teamlogo std Diabolic Active Camo Icon Active Camo
Dream Teamlogo std KiLLa Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std Saints Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std Replays Tempest Icon Tempest
Luminosity Gaminglogo std TeePee Active Camo Icon Active Camo
Luminosity Gaminglogo std StuDyy Scythe Icon Scythe
dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Player Pick
Dream Teamlogo std Sender Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Dream Teamlogo std Diabolic Heat Wave Icon Heat Wave
Dream Teamlogo std KiLLa Glitch Icon Glitch
Dream Teamlogo std Chino Active Camo Icon Active Camo
Luminosity Gaminglogo std TeePee Heat Wave Icon Heat Wave
Luminosity Gaminglogo std Saints Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std StuDyy Active Camo Icon Active Camo
Luminosity Gaminglogo std Replays Vision Pulse Icon Vision Pulse
dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Player Pick
Dream Teamlogo std Sender Tempest Icon Tempest
Dream Teamlogo std Diabolic Heat Wave Icon Heat Wave
Dream Teamlogo std Chino Scythe Icon Scythe
Dream Teamlogo std KiLLa Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std StuDyy Scythe Icon Scythe
Luminosity Gaminglogo std Replays Tempest Icon Tempest
Luminosity Gaminglogo std Saints Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std TeePee Heat Wave Icon Heat Wave
dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Player Pick
Dream Teamlogo std Sender Scythe Icon Scythe
Dream Teamlogo std KiLLa Active Camo Icon Active Camo
Dream Teamlogo std Diabolic Heat Wave Icon Heat Wave
Dream Teamlogo std Chino Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std TeePee Heat Wave Icon Heat Wave
Luminosity Gaminglogo std Saints Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std Replays Active Camo Icon Active Camo
Luminosity Gaminglogo std StuDyy Scythe Icon Scythe
dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Player Pick
Dream Teamlogo std Sender Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Dream Teamlogo std Diabolic Heat Wave Icon Heat Wave
Dream Teamlogo std Chino Active Camo Icon Active Camo
Dream Teamlogo std KiLLa Overdrive Icon Overdrive
Luminosity Gaminglogo std StuDyy Overdrive Icon Overdrive
Luminosity Gaminglogo std Saints Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Luminosity Gaminglogo std TeePee Heat Wave Icon Heat Wave
Luminosity Gaminglogo std Replays Active Camo Icon Active Camo


RISERise Nationlogo std vs. OpTic Gaminglogo stdOG
Team Player Pick
Rise Nationlogo std Slacked Active Camo Icon Active Camo
Rise Nationlogo std Classic Tempest Icon Tempest
Rise Nationlogo std Octane Scythe Icon Scythe
Rise Nationlogo std Loony Heat Wave Icon Heat Wave
OpTic Gaminglogo std Scump Active Camo Icon Active Camo
OpTic Gaminglogo std Crimsix War Machine Icon War Machine
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
OpTic Gaminglogo std FormaL Scythe Icon Scythe
RISERise Nationlogo std vs. OpTic Gaminglogo stdOG
Team Player Pick
Rise Nationlogo std Loony Heat Wave Icon Heat Wave
Rise Nationlogo std Classic Active Camo Icon Active Camo
Rise Nationlogo std Slacked Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Rise Nationlogo std Octane Vision Pulse Icon Vision Pulse
OpTic Gaminglogo std FormaL Active Camo Icon Active Camo
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
OpTic Gaminglogo std Crimsix Vision Pulse Icon Vision Pulse
OpTic Gaminglogo std Scump Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
RISERise Nationlogo std vs. OpTic Gaminglogo stdOG
Team Player Pick
Rise Nationlogo std Classic Active Camo Icon Active Camo
Rise Nationlogo std Octane Scythe Icon Scythe
Rise Nationlogo std Loony Heat Wave Icon Heat Wave
Rise Nationlogo std Slacked Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
OpTic Gaminglogo std FormaL Scythe Icon Scythe
OpTic Gaminglogo std Scump Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
OpTic Gaminglogo std Crimsix Active Camo Icon Active Camo
RISERise Nationlogo std vs. OpTic Gaminglogo stdOG
Team Player Pick
Rise Nationlogo std Octane Scythe Icon Scythe
Rise Nationlogo std Classic Tempest Icon Tempest
Rise Nationlogo std Loony Heat Wave Icon Heat Wave
Rise Nationlogo std Slacked Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
OpTic Gaminglogo std Karma Heat Wave Icon Heat Wave
OpTic Gaminglogo std Scump Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
OpTic Gaminglogo std Crimsix Annihilator Icon Annihilator
OpTic Gaminglogo std FormaL Scythe Icon Scythe
Advertisement