Call of Duty Esports Wiki
Advertisement

Day 1[]

TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Pick
TSMlogo std Ban Stock Icon Stock
100 Thieveslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
100 Thieveslogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
TSMlogo std Ban Overclock Icon Overclock
100 Thieveslogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
TSMlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
TSMlogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
100 Thieveslogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Pick
TSMlogo std Protect SVG-100 Icon SVG-100
100 Thieveslogo std Ban Overkill Icon Overkill
TSMlogo std Ban Thermal Icon Thermal
100 Thieveslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
100 Thieveslogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
TSMlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
100 Thieveslogo std Ban Overclock Icon Overclock
TSMlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Pick
TSMlogo std Protect Stock Icon Stock
100 Thieveslogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
TSMlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
100 Thieveslogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
100 Thieveslogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
TSMlogo std Ban Overclock Icon Overclock
100 Thieveslogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
TSMlogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Pick
TSMlogo std Protect Stock Icon Stock
100 Thieveslogo std Protect Afterburner Icon Afterburner
100 Thieveslogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
TSMlogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
100 Thieveslogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
TSMlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
100 Thieveslogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
TSMlogo std Ban Overclock Icon Overclock
TSMTSMlogo std vs. 100 Thieveslogo std100T
Team Pick
100 Thieveslogo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
TSMlogo std Ban Thermal Icon Thermal
100 Thieveslogo std Ban Overkill Icon Overkill
TSMlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
100 Thieveslogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
TSMlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
TSMlogo std Ban Overclock Icon Overclock
100 Thieveslogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave


C9Cloud9logo std vs. Dream Teamlogo stddT
Team Pick
Dream Teamlogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Cloud9logo std Ban Trophy System Icon Trophy System
Dream Teamlogo std Ban Semtex Icon Semtex
Cloud9logo std Ban Overclock Icon Overclock
Dream Teamlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Dream Teamlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Cloud9logo std Ban Flashbang Icon Flashbang
C9Cloud9logo std vs. Dream Teamlogo stddT
Team Pick
Dream Teamlogo std Ban Overkill Icon Overkill
Cloud9logo std Ban Concussion Icon Concussion
Dream Teamlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Cloud9logo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Dream Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Cloud9logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Dream Teamlogo std Ban Thermal Icon Thermal
C9Cloud9logo std vs. Dream Teamlogo stddT
Team Pick
Dream Teamlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Cloud9logo std Ban Concussion Icon Concussion
Cloud9logo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Dream Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Dream Teamlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Cloud9logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Dream Teamlogo std Ban Smoke Screen Icon Smoke Screen
Cloud9logo std Ban HC-XD Icon HC-XD


LGLuminosity Gaminglogo std vs. FaZe Clanlogo stdFaZe
Team Pick
Luminosity Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
FaZe Clanlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Luminosity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
FaZe Clanlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
FaZe Clanlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Luminosity Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Luminosity Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
FaZe Clanlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
LGLuminosity Gaminglogo std vs. FaZe Clanlogo stdFaZe
Team Pick
Luminosity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
FaZe Clanlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Luminosity Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
FaZe Clanlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
FaZe Clanlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Luminosity Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
FaZe Clanlogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Luminosity Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
LGLuminosity Gaminglogo std vs. FaZe Clanlogo stdFaZe
Team Pick
Luminosity Gaminglogo std Protect Concussion Icon Concussion
FaZe Clanlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Luminosity Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
FaZe Clanlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
FaZe Clanlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Luminosity Gaminglogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Luminosity Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
FaZe Clanlogo std Ban Overclock Icon Overclock


ENVYTeam Envylogo std vs. Elevatelogo stdELV
Team Pick
Team Envylogo std Ban Overclock Icon Overclock
Elevatelogo std Ban Semtex Icon Semtex
Elevatelogo std Ban Frag Icon Frag
Team Envylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Elevatelogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Team Envylogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Elevatelogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Envylogo std Ban Concussion Icon Concussion
ENVYTeam Envylogo std vs. Elevatelogo stdELV
Team Pick
Team Envylogo std Ban Overkill Icon Overkill
Elevatelogo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
Elevatelogo std Ban Overclock Icon Overclock
Team Envylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Envylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Elevatelogo std Ban Concussion Icon Concussion
Elevatelogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Envylogo std Ban Danger Close Icon Danger Close
ENVYTeam Envylogo std vs. Elevatelogo stdELV
Team Pick
Elevatelogo std Ban Semtex Icon Semtex
Team Envylogo std Ban Overclock Icon Overclock
Elevatelogo std Ban Frag Icon Frag
Team Envylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Team Envylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Elevatelogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Elevatelogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Team Envylogo std Ban HC-XD Icon HC-XD


coLCompLexity Gaminglogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Pick
CompLexity Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
H2k-Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
H2k-Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
CompLexity Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
CompLexity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
H2k-Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
H2k-Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
CompLexity Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
coLCompLexity Gaminglogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Pick
H2k-Gaminglogo std Ban Overkill Icon Overkill
CompLexity Gaminglogo std Ban Frag Icon Frag
CompLexity Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
H2k-Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
CompLexity Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
H2k-Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
H2k-Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
CompLexity Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
coLCompLexity Gaminglogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Pick
H2k-Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
CompLexity Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
CompLexity Gaminglogo std Ban Frag Icon Frag
H2k-Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
CompLexity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
H2k-Gaminglogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
H2k-Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
CompLexity Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
coLCompLexity Gaminglogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Pick
H2k-Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
CompLexity Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
CompLexity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
H2k-Gaminglogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
CompLexity Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
H2k-Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
CompLexity Gaminglogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
H2k-Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD

Day 2[]

100T100 Thieveslogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Pick
100 Thieveslogo std Ban Stock Icon Stock
Cloud9logo std Ban Overclock Icon Overclock
100 Thieveslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Ban Concussion Icon Concussion
Cloud9logo std Ban Flashbang Icon Flashbang
100 Thieveslogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Cloud9logo std Ban Vesper Icon Vesper
100 Thieveslogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
100T100 Thieveslogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Pick
Cloud9logo std Ban Vesper Icon Vesper
100 Thieveslogo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
100 Thieveslogo std Ban Overkill Icon Overkill
Cloud9logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
100 Thieveslogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Cloud9logo std Ban Overclock Icon Overclock
100 Thieveslogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
100T100 Thieveslogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Pick
Cloud9logo std Protect Stock Icon Stock
100 Thieveslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
100 Thieveslogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Cloud9logo std Ban Overclock Icon Overclock
100 Thieveslogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Cloud9logo std Ban Flashbang Icon Flashbang
100 Thieveslogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Cloud9logo std Ban Concussion Icon Concussion
100T100 Thieveslogo std vs. Cloud9logo stdC9
Team Pick
100 Thieveslogo std Ban Stock Icon Stock
Cloud9logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
100 Thieveslogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Cloud9logo std Ban Smoke Screen Icon Smoke Screen
100 Thieveslogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Cloud9logo std Ban Overclock Icon Overclock
100 Thieveslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Cloud9logo std Ban L-CAR 9 Icon L-CAR 9


ELVElevatelogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Pick
Elevatelogo std Ban Semtex Icon Semtex
H2k-Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Elevatelogo std Ban Overclock Icon Overclock
H2k-Gaminglogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Elevatelogo std Ban Concussion Icon Concussion
H2k-Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Elevatelogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
H2k-Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
ELVElevatelogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Pick
H2k-Gaminglogo std Ban Thermal Icon Thermal
Elevatelogo std Ban Overclock Icon Overclock
Elevatelogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
H2k-Gaminglogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
H2k-Gaminglogo std Ban Overkill Icon Overkill
Elevatelogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
H2k-Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Elevatelogo std Pass
ELVElevatelogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Pick
Elevatelogo std Ban Overclock Icon Overclock
H2k-Gaminglogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
H2k-Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Elevatelogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Elevatelogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
H2k-Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
Elevatelogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
H2k-Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
ELVElevatelogo std vs. H2k-Gaminglogo stdH2k
Team Pick
H2k-Gaminglogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Elevatelogo std Ban Overclock Icon Overclock
Elevatelogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
H2k-Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Elevatelogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
H2k-Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
H2k-Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Elevatelogo std Ban Active Camo Icon Active Camo


OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Pick
Team Envylogo std Ban Overclock Icon Overclock
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
OpTic Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Envylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
OpTic Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Team Envylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
OpTic Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
Team Envylogo std Ban Danger Close Icon Danger Close
OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Pick
Team Envylogo std Ban Overkill Icon Overkill
OpTic Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Envylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Protect None Icon None
Protect None Icon None
Protect None Icon None
Protect None Icon None
Picks 5-8 were not shown.
OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Pick
Team Envylogo std Ban Overclock Icon Overclock
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
OpTic Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Envylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
OpTic Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Team Envylogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
OpTic Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
Team Envylogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Pick
Team Envylogo std Ban Concussion Icon Concussion
OpTic Gaminglogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Team Envylogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
OpTic Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Envylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
OpTic Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Team Envylogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
OGOpTic Gaminglogo std vs. Team Envylogo stdENVY
Team Pick
OpTic Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Team Envylogo std Ban Overclock Icon Overclock
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Envylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
OpTic Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Envylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
OpTic Gaminglogo std Ban Overkill Icon Overkill
Team Envylogo std Ban Danger Close Icon Danger Close


FaZeFaZe Clanlogo std vs. CompLexity Gaminglogo stdcoL
Team Pick
CompLexity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
FaZe Clanlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
CompLexity Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
FaZe Clanlogo std Ban Concussion Icon Concussion
FaZe Clanlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
CompLexity Gaminglogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
FaZe Clanlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
CompLexity Gaminglogo std Ban Pharo Icon Pharo
FaZeFaZe Clanlogo std vs. CompLexity Gaminglogo stdcoL
Team Pick
CompLexity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
FaZe Clanlogo std Protect Overkill Icon Overkill
CompLexity Gaminglogo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
FaZe Clanlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
FaZe Clanlogo std Ban Concussion Icon Concussion
CompLexity Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
CompLexity Gaminglogo std Ban Locus Icon Locus
FaZe Clanlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
FaZeFaZe Clanlogo std vs. CompLexity Gaminglogo stdcoL
Team Pick
FaZe Clanlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
CompLexity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
CompLexity Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
FaZe Clanlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
FaZe Clanlogo std Ban Concussion Icon Concussion
CompLexity Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
CompLexity Gaminglogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
FaZe Clanlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo


TSMTSMlogo std vs. Rise Nationlogo stdRISE
Team Pick
TSMlogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Rise Nationlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Rise Nationlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
TSMlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
TSMlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Rise Nationlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Rise Nationlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
TSMlogo std Ban Semtex Icon Semtex
TSMTSMlogo std vs. Rise Nationlogo stdRISE
Team Pick
Rise Nationlogo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
TSMlogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Rise Nationlogo std Ban Overkill Icon Overkill
TSMlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
TSMlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Rise Nationlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
TSMlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Rise Nationlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
TSMTSMlogo std vs. Rise Nationlogo stdRISE
Team Pick
TSMlogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Rise Nationlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Rise Nationlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
TSMlogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Rise Nationlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
TSMlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
TSMlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Rise Nationlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva

Day 3[]

dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Pick
Luminosity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Dream Teamlogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Luminosity Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Dream Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Luminosity Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Dream Teamlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Luminosity Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Dream Teamlogo std Ban Semtex Icon Semtex
dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Pick
Ban Overkill Icon Overkill
Ban High Caliber Icon High Caliber
Dream Teamlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Luminosity Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Luminosity Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Dream Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Dream Teamlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Luminosity Gaminglogo std Ban Thermal Icon Thermal
dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Pick
Luminosity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Dream Teamlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Luminosity Gaminglogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Dream Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Luminosity Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Dream Teamlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Luminosity Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Dream Teamlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Pick
Dream Teamlogo std Ban Smoke Screen Icon Smoke Screen
Luminosity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Luminosity Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Dream Teamlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Dream Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Luminosity Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Dream Teamlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Luminosity Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
dTDream Teamlogo std vs. Luminosity Gaminglogo stdLG
Team Pick
Dream Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Luminosity Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Luminosity Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Dream Teamlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
Luminosity Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Dream Teamlogo std Ban Overkill Icon Overkill
Luminosity Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Dream Teamlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD


RISERise Nationlogo std vs. OpTic Gaminglogo stdOG
Team Pick
OpTic Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
Rise Nationlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Rise Nationlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
OpTic Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Rise Nationlogo std Ban Concussion Icon Concussion
OpTic Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
Rise Nationlogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
RISERise Nationlogo std vs. OpTic Gaminglogo stdOG
Team Pick
Rise Nationlogo std Ban Overkill Icon Overkill
OpTic Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Rise Nationlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
OpTic Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Rise Nationlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Rise Nationlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
OpTic Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
RISERise Nationlogo std vs. OpTic Gaminglogo stdOG
Team Pick
OpTic Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
Rise Nationlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Rise Nationlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
OpTic Gaminglogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Rise Nationlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
OpTic Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Rise Nationlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
RISERise Nationlogo std vs. OpTic Gaminglogo stdOG
Team Pick
Rise Nationlogo std Ban Sheiva Icon Sheiva
OpTic Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Rise Nationlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
OpTic Gaminglogo std Ban Overclock Icon Overclock
OpTic Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Rise Nationlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Rise Nationlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
OpTic Gaminglogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Advertisement