Call of Duty Esports Wiki
Advertisement


Day 1[]

EPSILogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Player Pick
Logo std Skrapz Tempest Icon Tempest
Logo std Moose Active Camo Icon Active Camo
Logo std SunnyB Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Logo std Reedy Scythe Icon Scythe
Giants Gaminglogo std Sammy Active Camo Icon Active Camo
Giants Gaminglogo std Lgend Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Giants Gaminglogo std TojoR Tempest Icon Tempest
Giants Gaminglogo std MethodZ Scythe Icon Scythe
EPSILogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Player Pick
Logo std Reedy Vision Pulse Icon Vision Pulse
Logo std SunnyB Overdrive Icon Overdrive
Logo std Skrapz Heat Wave Icon Heat Wave
Logo std Moose Active Camo Icon Active Camo
Giants Gaminglogo std TojoR Overdrive Icon Overdrive
Giants Gaminglogo std Sammy Active Camo Icon Active Camo
Giants Gaminglogo std MethodZ Heat Wave Icon Heat Wave
Giants Gaminglogo std Lgend Vision Pulse Icon Vision Pulse
EPSILogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Player Pick
Logo std Skrapz Tempest Icon Tempest
Logo std SunnyB Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Logo std Moose Scythe Icon Scythe
Logo std Reedy Annihilator Icon Annihilator
Giants Gaminglogo std Lgend Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Giants Gaminglogo std Sammy Annihilator Icon Annihilator
Giants Gaminglogo std MethodZ Psychosis Icon Psychosis
Giants Gaminglogo std TojoR Tempest Icon Tempest


SySupremacylogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Supremacylogo std Malls Tempest Icon Tempest
Supremacylogo std Vortex Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Supremacylogo std mAxxie Heat Wave Icon Heat Wave
Supremacylogo std Zayrox Active Camo Icon Active Camo
Exertus eSportslogo std Vortex Active Camo Icon Active Camo
Exertus eSportslogo std Hawqeh Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Exertus eSportslogo std Carbines Heat Wave Icon Heat Wave
Exertus eSportslogo std Desire Tempest Icon Tempest
SySupremacylogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Supremacylogo std Zayrox Vision Pulse Icon Vision Pulse
Supremacylogo std Malls Glitch Icon Glitch
Supremacylogo std mAxxie Heat Wave Icon Heat Wave
Supremacylogo std Vortex Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Exertus eSportslogo std Desire Overdrive Icon Overdrive
Exertus eSportslogo std Vortex Heat Wave Icon Heat Wave
Exertus eSportslogo std Hawqeh Glitch Icon Glitch
Exertus eSportslogo std Carbines Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
SySupremacylogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Supremacylogo std Vortex Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Supremacylogo std Zayrox Scythe Icon Scythe
Supremacylogo std mAxxie Heat Wave Icon Heat Wave
Supremacylogo std Malls Tempest Icon Tempest
Exertus eSportslogo std Vortex Heat Wave Icon Heat Wave
Exertus eSportslogo std Hawqeh Tempest Icon Tempest
Exertus eSportslogo std Desire Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Exertus eSportslogo std Carbines Scythe Icon Scythe
SySupremacylogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Supremacylogo std mAxxie Heat Wave Icon Heat Wave
Supremacylogo std Zayrox Scythe Icon Scythe
Supremacylogo std Malls Tempest Icon Tempest
Supremacylogo std Vortex Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Exertus eSportslogo std Carbines Scythe Icon Scythe
Exertus eSportslogo std Hawqeh Tempest Icon Tempest
Exertus eSportslogo std Desire Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Exertus eSportslogo std Vortex Vision Pulse Icon Vision Pulse
SySupremacylogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Supremacylogo std Vortex Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Supremacylogo std Zayrox Overdrive Icon Overdrive
Supremacylogo std mAxxie Heat Wave Icon Heat Wave
Supremacylogo std Malls Psychosis Icon Psychosis
Exertus eSportslogo std Vortex Heat Wave Icon Heat Wave
Exertus eSportslogo std Hawqeh Glitch Icon Glitch
Exertus eSportslogo std Desire Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Exertus eSportslogo std Carbines Vision Pulse Icon Vision Pulse


LDLCTeam-LDLClogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Player Pick
Team-LDLClogo std Niall Active Camo Icon Active Camo
Team-LDLClogo std ShAnE Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team-LDLClogo std Watson Annihilator Icon Annihilator
Team-LDLClogo std Bran Heat Wave Icon Heat Wave
Team Vitalitylogo std BroKeN Tempest Icon Tempest
Team Vitalitylogo std Wailers Active Camo Icon Active Camo
Team Vitalitylogo std Gotaga Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Vitalitylogo std RiskiN Heat Wave Icon Heat Wave
LDLCTeam-LDLClogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Player Pick
Team-LDLClogo std ShAnE Overdrive Icon Overdrive
Team-LDLClogo std Watson Vision Pulse Icon Vision Pulse
Team-LDLClogo std Niall Active Camo Icon Active Camo
Team-LDLClogo std Bran Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Vitalitylogo std Wailers Active Camo Icon Active Camo
Team Vitalitylogo std BroKeN Vision Pulse Icon Vision Pulse
Team Vitalitylogo std Gotaga Ovedrive Icon Ovedrive
Team Vitalitylogo std RiskiN Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
LDLCTeam-LDLClogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Player Pick
Team-LDLClogo std ShAnE Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team-LDLClogo std Niall Tempest Icon Tempest
Team-LDLClogo std Watson Scythe Icon Scythe
Team-LDLClogo std Bran Heat Wave Icon Heat Wave
Team Vitalitylogo std Wailers Tempest Icon Tempest
Team Vitalitylogo std BroKeN Scythe Icon Scythe
Team Vitalitylogo std Gotaga Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Vitalitylogo std RiskiN Heat Wave Icon Heat Wave


INFSTeam Infusedlogo std vs. HyperGames Teamlogo stdHG
Team Player Pick
Team Infusedlogo std Peatie Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Infusedlogo std Zer0 Active Camo Icon Active Camo
Team Infusedlogo std MarkyB Scythe Icon Scythe
Team Infusedlogo std Urban Heat Wave Icon Heat Wave
HyperGames Teamlogo std Zed Heat Wave Icon Heat Wave
HyperGames Teamlogo std QwiKeR Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
HyperGames Teamlogo std Nolson Active Camo Icon Active Camo
HyperGames Teamlogo std Braaain Scythe Icon Scythe
INFSTeam Infusedlogo std vs. HyperGames Teamlogo stdHG
Team Player Pick
Team Infusedlogo std Peatie Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Infusedlogo std Zer0 Active Camo Icon Active Camo
Team Infusedlogo std MarkyB Heat Wave Icon Heat Wave
Team Infusedlogo std Urban Glitch Icon Glitch
HyperGames Teamlogo std Nolson Active Camo Icon Active Camo
HyperGames Teamlogo std Zed Heat Wave Icon Heat Wave
HyperGames Teamlogo std QwiKeR Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
HyperGames Teamlogo std Braaain Glitch Icon Glitch
INFSTeam Infusedlogo std vs. HyperGames Teamlogo stdHG
Team Player Pick
Team Infusedlogo std Zer0 Tempest Icon Tempest
Team Infusedlogo std Urban Heat Wave Icon Heat Wave
Team Infusedlogo std Peatie Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Infusedlogo std MarkyB Scythe Icon Scythe
HyperGames Teamlogo std Zed Heat Wave Icon Heat Wave
HyperGames Teamlogo std Braaain Scythe Icon Scythe
HyperGames Teamlogo std QwiKeR Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
HyperGames Teamlogo std Nolson Tempest Icon Tempest
INFSTeam Infusedlogo std vs. HyperGames Teamlogo stdHG
Team Player Pick
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon

Day 2[]

MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon


SPYSplycelogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Player Pick
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
SPYSplycelogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Player Pick
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
SPYSplycelogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Player Pick
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
SPYSplycelogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Player Pick
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
SPYSplycelogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Player Pick
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon
Supremacylogo std [[]] Icon


INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Player Pick
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Player Pick
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Player Pick
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Player Pick
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Player Pick
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Team Infusedlogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon
Giants Gaminglogo std [[]] Icon


EPSILogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Player Pick
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
EPSILogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Player Pick
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
EPSILogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Player Pick
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
EPSILogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Player Pick
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
EPSILogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Player Pick
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Logo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon
Team Vitalitylogo std [[]] Icon

Day 3[]

HGHyperGames Teamlogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Player Pick
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
HGHyperGames Teamlogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Player Pick
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
HGHyperGames Teamlogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Player Pick
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
HGHyperGames Teamlogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Player Pick
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
HGHyperGames Teamlogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Player Pick
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
HyperGames Teamlogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon


MILLMilleniumlogo std vs. Splycelogo stdSPY
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
MILLMilleniumlogo std vs. Splycelogo stdSPY
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
MILLMilleniumlogo std vs. Splycelogo stdSPY
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
MILLMilleniumlogo std vs. Splycelogo stdSPY
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
MILLMilleniumlogo std vs. Splycelogo stdSPY
Team Player Pick
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Milleniumlogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon
Splycelogo std [[]] Icon


LDLCTeam-LDLClogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
LDLCTeam-LDLClogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
LDLCTeam-LDLClogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
LDLCTeam-LDLClogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
LDLCTeam-LDLClogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Player Pick
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Team-LDLClogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Exertus eSportslogo std [[]] Icon
Advertisement