Call of Duty Esports Wiki
Advertisement
SPYSplycelogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Pick
Splycelogo std Ban Stock Icon Stock
Supremacylogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Splycelogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Supremacylogo std Ban Overclock Icon Overclock
Splycelogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Supremacylogo std Ban Semtex Icon Semtex
Splycelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Supremacylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
SPYSplycelogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Pick
Supremacylogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Splycelogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Splycelogo std Ban Concussion Icon Concussion
Supremacylogo std Ban Overkill Icon Overkill
Splycelogo std Ban Overclock Icon Overclock
Supremacylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Splycelogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Supremacylogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
SPYSplycelogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Pick
Supremacylogo std Protect Stock Icon Stock
Splycelogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Splycelogo std Ban Concussion Icon Concussion
Supremacylogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Splycelogo std Ban M8A7 Icon M8A7
Supremacylogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Splycelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Supremacylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber


MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Pick
Milleniumlogo std Ban Stock Icon Stock
Exertus eSportslogo std Ban Overclock Icon Overclock
Exertus eSportslogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Milleniumlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Exertus eSportslogo std Ban Semtex Icon Semtex
Milleniumlogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Milleniumlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Exertus eSportslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Pick
Milleniumlogo std Ban Overkill Icon Overkill
Exertus eSportslogo std Ban Frag Icon Frag
Exertus eSportslogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Milleniumlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Exertus eSportslogo std Ban Concussion Icon Concussion
Milleniumlogo std Ban Semtex Icon Semtex
Milleniumlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Exertus eSportslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Pick
Ban Overdrive Icon Overdrive
Ban Active Camo Icon Active Camo
Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Ban High Caliber Icon High Caliber
Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Ban Concussion Icon Concussion
Ban Flashbang Icon Flashbang
Ban Overclock Icon Overclock
MILLMilleniumlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Pick
Milleniumlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Exertus eSportslogo std Ban Heat Wave Icon Heat Wave
Milleniumlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Exertus eSportslogo std Ban Overclock Icon Overclock
Milleniumlogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Exertus eSportslogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Milleniumlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Exertus eSportslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire


INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Giants Gaminglogo std Ban M8A7 Icon M8A7
Team Infusedlogo std Ban Stock Icon Stock
Team Infusedlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Giants Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Infusedlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Giants Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Infusedlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Giants Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Giants Gaminglogo std Ban Overkill Icon Overkill
Team Infusedlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Infusedlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Giants Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Giants Gaminglogo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
Team Infusedlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Team Infusedlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Giants Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Giants Gaminglogo std Protect Stock Icon Stock
Team Infusedlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Giants Gaminglogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team Infusedlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Giants Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Infusedlogo std Ban M8A7 Icon M8A7
Giants Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Infusedlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
INFSTeam Infusedlogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Team Infusedlogo std Ban Smoke Screen Icon Smoke Screen
Giants Gaminglogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team Infusedlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Giants Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Giants Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Infusedlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Team Infusedlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Giants Gaminglogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire


MILLMilleniumlogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Pick
Milleniumlogo std Ban Stock Icon Stock
Supremacylogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Milleniumlogo std Ban Semtex Icon Semtex
Supremacylogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Milleniumlogo std Ban Purifier Icon Purifier
Supremacylogo std Ban Overclock Icon Overclock
Milleniumlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Supremacylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
MILLMilleniumlogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Pick
Milleniumlogo std Ban Overkill Icon Overkill
Supremacylogo std Ban Frag Icon Frag
Milleniumlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Supremacylogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Supremacylogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Milleniumlogo std Ban Semtex Icon Semtex
Milleniumlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Supremacylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
MILLMilleniumlogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Pick
Supremacylogo std Protect Stock Icon Stock
Milleniumlogo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Milleniumlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Supremacylogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Supremacylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Milleniumlogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Supremacylogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Milleniumlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
MILLMilleniumlogo std vs. Supremacylogo stdSy
Team Pick
Milleniumlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Supremacylogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Milleniumlogo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Supremacylogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Milleniumlogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Supremacylogo std Ban Concussion Icon Concussion
Milleniumlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Supremacylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire


HGHyperGames Teamlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Pick
Exertus eSportslogo std Ban Overclock Icon Overclock
HyperGames Teamlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
HyperGames Teamlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Exertus eSportslogo std Ban Semtex Icon Semtex
HyperGames Teamlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Exertus eSportslogo std Ban Kuda Icon Kuda
HyperGames Teamlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Exertus eSportslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
HGHyperGames Teamlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Pick
HyperGames Teamlogo std Ban Overkill Icon Overkill
Exertus eSportslogo std Ban Overclock Icon Overclock
HyperGames Teamlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Exertus eSportslogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Exertus eSportslogo std Ban Concussion Icon Concussion
HyperGames Teamlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Exertus eSportslogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
HyperGames Teamlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
HGHyperGames Teamlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Pick
HyperGames Teamlogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Exertus eSportslogo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
HyperGames Teamlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Exertus eSportslogo std Ban M8A7 Icon M8A7
Exertus eSportslogo std Ban Overclock Icon Overclock
HyperGames Teamlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Exertus eSportslogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
HyperGames Teamlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
HGHyperGames Teamlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Pick
HyperGames Teamlogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Exertus eSportslogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
HyperGames Teamlogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Exertus eSportslogo std Ban Stock Icon Stock
HyperGames Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Exertus eSportslogo std Ban Kuda Icon Kuda
HyperGames Teamlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Exertus eSportslogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
HGHyperGames Teamlogo std vs. Exertus eSportslogo stdEXRT
Team Pick
HyperGames Teamlogo std Ban Overkill Icon Overkill
Exertus eSportslogo std Ban Thermal Icon Thermal
HyperGames Teamlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Exertus eSportslogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Exertus eSportslogo std Ban Concussion Icon Concussion
HyperGames Teamlogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Exertus eSportslogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
HyperGames Teamlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire


EPSILogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Pick
Logo std Ban Stock Icon Stock
Team Vitalitylogo std Ban Vesper Icon Vesper
Logo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Team Vitalitylogo std Ban M8A7 Icon M8A7
Team Vitalitylogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Logo std Ban Overclock Icon Overclock
Logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Team Vitalitylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
EPSILogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Pick
Logo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team Vitalitylogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Vitalitylogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Logo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Logo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Team Vitalitylogo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
Logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Team Vitalitylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
EPSILogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Pick
Team Vitalitylogo std Ban Concussion Icon Concussion
Logo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Team Vitalitylogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Logo std Ban Overclock Icon Overclock
Team Vitalitylogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Logo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team Vitalitylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Logo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire


SPYSplycelogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Giants Gaminglogo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Splycelogo std Ban Stock Icon Stock
Giants Gaminglogo std Ban Semtex Icon Semtex
Splycelogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Splycelogo std Ban Concussion Icon Concussion
Giants Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Splycelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Giants Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
SPYSplycelogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Giants Gaminglogo std Ban Overkill Icon Overkill
Splycelogo std Ban Concussion Icon Concussion
Splycelogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Giants Gaminglogo std Ban Thermal Icon Thermal
Giants Gaminglogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Splycelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Giants Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Splycelogo std Ban Vesper Icon Vesper
SPYSplycelogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Giants Gaminglogo std Protect Stock Icon Stock
Splycelogo std Ban Overclock Icon Overclock
Giants Gaminglogo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Splycelogo std Ban VMP Icon VMP
Splycelogo std Ban Kuda Icon Kuda
Giants Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Splycelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Giants Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
SPYSplycelogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Giants Gaminglogo std Protect Stock Icon Stock
Splycelogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Giants Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Splycelogo std Ban Overclock Icon Overclock
Giants Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Splycelogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Splycelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Giants Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
SPYSplycelogo std vs. Giants Gaminglogo stdGIA
Team Pick
Splycelogo std Ban Overclock Icon Overclock
Giants Gaminglogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Giants Gaminglogo std Ban Concussion Icon Concussion
Splycelogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Giants Gaminglogo std Ban Overkill Icon Overkill
Splycelogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Giants Gaminglogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Splycelogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire


INFSTeam Infusedlogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Pick
Team Infusedlogo std Ban Stock Icon Stock
Team Vitalitylogo std Ban Vesper Icon Vesper
Team Vitalitylogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Team Infusedlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Team Vitalitylogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Team Infusedlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Infusedlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Vitalitylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
INFSTeam Infusedlogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Pick
Team Vitalitylogo std Ban SVG-100 Icon SVG-100
Team Infusedlogo std Ban Frag Icon Frag
Team Vitalitylogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Infusedlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Infusedlogo std Ban Smoke Screen Icon Smoke Screen
Team Vitalitylogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Team Vitalitylogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Infusedlogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
INFSTeam Infusedlogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Pick
Team Infusedlogo std Protect Afterburner Icon Afterburner
Team Vitalitylogo std Ban Overclock Icon Overclock
Team Infusedlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Vitalitylogo std Protect Flashbang Icon Flashbang
Team Vitalitylogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team Infusedlogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Team Infusedlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Vitalitylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
INFSTeam Infusedlogo std vs. Team Vitalitylogo stdVIT
Team Pick
Team Vitalitylogo std Ban Afterburner Icon Afterburner
Team Infusedlogo std Ban Concussion Icon Concussion
Team Infusedlogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team Vitalitylogo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team Infusedlogo std Ban Overclock Icon Overclock
Team Vitalitylogo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Team Infusedlogo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team Vitalitylogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire


EPSILogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Pick
Team-LDLClogo std Ban Stock Icon Stock
Logo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Logo std Ban Overclock Icon Overclock
Team-LDLClogo std Ban HC-XD Icon HC-XD
Team-LDLClogo std Ban Concussion Icon Concussion
Logo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team-LDLClogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
EPSILogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Pick
Logo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Team-LDLClogo std Ban Overkill Icon Overkill
Team-LDLClogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Logo std Ban Frag Icon Frag
Team-LDLClogo std Ban Concussion Icon Concussion
Logo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Team-LDLClogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
EPSILogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Pick
Logo std Ban Man-O-War Icon Man-O-War
Team-LDLClogo std Ban Stock Icon Stock
Team-LDLClogo std Ban Overclock Icon Overclock
Logo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team-LDLClogo std Ban Concussion Icon Concussion
Logo std Ban Semtex Icon Semtex
Team-LDLClogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
EPSILogo std vs. Team-LDLClogo stdLDLC
Team Pick
Logo std Ban Overdrive Icon Overdrive
Team-LDLClogo std Ban Rapid Fire Icon Rapid Fire
Logo std Ban Active Camo Icon Active Camo
Team-LDLClogo std Ban Flashbang Icon Flashbang
Team-LDLClogo std Ban Concussion Icon Concussion
Logo std Ban Overclock Icon Overclock
Logo std Ban High Caliber Icon High Caliber
Team-LDLClogo std Ban Kinetic Armor Icon Kinetic Armor
Advertisement