Call of Duty Esports Wiki
Advertisement
[]
June 23th
MEGAMEGA Gaminglogo std 0 3 Mindfreaklogo stdMF
TRDTTrident Esportslogo std 3 1 SnK.tFlogo stdSnK.tF
INCIncept eSportslogo std 3 1 Team Skyfirelogo stdSKF
UPR.iGUproar.iGnitionZlogo std 3 1 Avant T1 Dotterslogo stdAv.T1
MEGAMEGA Gaminglogo std 0 3 Uproar.iGnitionZlogo stdUPR.iG
TRDTTrident Esportslogo std 0 3 Incept eSportslogo stdINC
[]
June 25th
MFMindfreaklogo std 3 0 Team Skyfirelogo stdSKF
SnK.tFSnK.tFlogo std 3 1 Avant T1 Dotterslogo stdAv.T1
TRDTTrident Esportslogo std 3 0 MEGA Gaminglogo stdMEGA
SnK.tFSnK.tFlogo std 3 0 Mindfreaklogo stdMF
UPR.iGUproar.iGnitionZlogo std 3 2 Incept eSportslogo stdINC
Av.T1Avant T1 Dotterslogo std 3 0 Team Skyfirelogo stdSKF
Advertisement